Vi tilbyr utredningstjenester innen fagfeltene klinisk nevropsykologi, klinisk psykologi og arbeidspsykologi. Resultatene fra utredningen kan benyttes i videre behandling og tilrettelegging av arbeids- og skolehverdag. Vi tilbyr ikke behandling. 

I tillegg utføres sakkyndighetsoppdrag innen barnevern- og barnefordelingssaker. Metodeutvalget er bredspektret og inkluderer nevropsykologiske og klinisk psykologiske metoder, og evne- og personlighetstester. For undersøkelser som er medisinsk nødvendige vil trygden betale det meste av undersøkelsen.

Hovedkontoret ligger I Oslo, og filialkontorer finnes I Bergen og Tromsø.
Alle henvendelser må imidlertid rettes til hovedkontoret I Oslo (se nedenfor og kontaktopplysninger).

 

En oversikt over et utvalg av sykdoms tilstander/ skader vi har mye erfaring med og
som våre tester kan bidra med utredning av:

Konsentrasjonsvansker

Problemer med å holde fokus og sitte stille kan være en helt normal reaksjon på hendelser eller forhold rundt oss, særlig for barn. Det finnes stor variasjon mellom mennesker når det kommer til oppmerksomhet. Evnen til konsentrasjon påvirkes også av psykososiale belastninger. Barn og ungdom som mistrives kan for eksempel ha problemer med konsentrasjonen. I andre tilfeller vil det forklares av en underliggende utviklingsforstyrrelse, som ADHD. En utredning kan hjelpe i vurderingen om årsakene.

ADHD/ADD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder er en diagnose som settes når individet har vedvarende vansker med oppmerksomhet og uro som ikke kan forklares av belastninger. Om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en tilstand preget av ufrivillige, raske og plutselige lyder eller bevegelser, kalt tics. Tilstanden tar ulik form hos ulike personer, men starter gjerne i alderen 5-7 år. 

Asperger syndrom

Asperger syndrom er en autismespekterforstyrrelse, som vanligvis arter seg som forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønster. Mennesker med asperger har også begrensede interesser og aktiviteter. De har vanligvis gode læringsevner og normal intelligens.

 

Dysleksi / lærevansker

Dysleksi er den mest utbredte lærevansken. Det handler om hjernens evne til å omdanne skrift til muntlig og meningsfylt språk, og motsatt. 

Differensialdiagnostikk i barnevernssaker

Differensialdiagnostikk handler om å vurdere hvilke av flere mulige sykdommer som er til stedet hos et individ. Da benyttes ulike verktøy og observasjon for å fastsette en årsak. 

Evnevurdering

Evnevurdering skjer gjennom evnetester, som skal si noe om personens resonnering- og læreevne, også kjent som IQ.

Vurdering av egnethet for bilkjøring

Ved mistanke om kognitiv svikt vil man foreta en vurdering av egnethet for bilkjøring.

 

Utmattelse

Unormal utmattelse ved anstrengelser, som ikke bedres av hvile, kan forklares av kronisk utmattelsessyndrom, eller ME. Mange vil ha tilleggsplager som svekket konsentrasjon og hukommelse. 

Hodeskader

Skader som følge av ulykker eller vold kan påvirke hjernen og gi utslag i daglig fungering. 

Whiplash

Whiplash, eller nakkesleng skyldes ofte ulykker, og kan gi psykososiale plager i tillegg til hodepine og smerter og stivhet i nakken.

Kroniske smertesyndrom

Kronisk smertesyndrom er langvarig smerte, som oftest på grunn av en skade. Tilstanden kan påvirke daglig fungering og livskvalitet

 

Løsemiddelskade

Skade som er forårsaket av inntak eller innånding av løsemidler. Skadene vil være av ulik grad, men kan være varige og organiske. 

Alkoholrelatert hjerneskade

Langvarig bruk av alkohol kan gi skader i hukommelse og læring.

Demens

En betegnelse på tap av nerveceller og nedsatt kognitiv funksjon. Mennesker med demens utviser ofte svekkede evner til planlegging, svekket dømmekraft og emosjonsregulering.

Følgetilstander etter hjerneslag eller hjerneblødning

Slag skyldes en blodpropp eller blødning i hjernen. Symptomer er lammelser og forstyrrelser i språk og tale.

 

Senskader etter ulykker

Ulykker som har gitt hode- eller nakkeskader kan etterfølges av nevrkognitive senskader. Det betyr at skadene har påvirket hjernens fungering, på en måte som kan slå ut i problemer med hukommelse, konsentrasjon eller lignende.  

Kroniske depresjoner

Symptomer på depresjoner innebærer blant annet lite energi og problemer med å tenke og konsentrere seg. For noen kan en utredning gi et overblikk over problemet og gi et nyttig innsyn i pasientens forutsetninger, som må tas høyde for i videre behandling.

I tillegg utarbeides spesialisterklæringer for domstoler og forsikringssaker 

 

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Hovedkontor

Nevro-psykolog.no AS
Hegdehaugsveien 8 (1. etasje)
0167 Oslo

Kontakt:

Tlf: 9249 1197
Epost:  post@nevropsykolog.no

Åpningstider.

Mandag til fredag fra 08.00-16.00
Lørdag, Søndag, Helligdager stengt.

Personvern

Innhold © Nevropsykologisk Senter. Webdesign © 2011-2020 av Web Norge.